PRZEDSZKOLAKI – KSIĄŻKA – FILM – OPIS PROJEKTU

Zapraszamy do zapoznania się z projektem

Projekt edukacyjny
Przedszkolaki – Książka – Film

 

W procesie wychowawczo – dydaktycznym ważną rolę pełni osoba dorosła, która przejawia postawę zaciekawienia światem, opracowuje i tworzy sytuacje edukacyjne. Edukacja przedszkolna stanowi pierwszy szczebel dalszego kształcenia i jest jego podbudową. Dziecko w przedszkolu powinno mieć możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości. Okres przedszkolny sprzyja rozwojowi zdolności i decyduje o postawie wobec otoczenia oraz o działaniu twórczym w późniejszym okresie życia. Główne założenie tego projektu to rozwój harmonijnej, otwartej, zintegrowanej, pełnej i twórczej osobowości dziecka.

 

Projekt organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku

 

Cel główny Projektu edukacyjnego Przedszkolaki – Książka – Film

 

• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i filmowych;

 

• rozwijanie twórczości plastycznej dzieci;

 

Cele szczegółowe:

 

• rozbudzanie motywacji do sięgania po książki i oglądanie adaptacji filmowej

 

• zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą i odpowiadającymi im propozycjami filmowymi;

 

• zapoznanie dzieci z biblioteką i czytelnią oraz z Kinem za Rogiem;

 

• wdrażanie do dbałości o estetyczny wygląd książek;

 

• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom i odwiedzania kina;

 

• kształtowanie umiejętności porównania czytanej pozycji i obejrzanej adaptacji filmowej;

 

• mobilizowanie do samodzielnego obcowania z książką;

 

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej;

 

• rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród dzieci;

 

• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

Projekt edukacyjny Przedszkolaki – Książka – Film przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Charakterystyka programu

 

Projekt edukacyjny Przedszkolaki – Książka – Film to cykl zajęć dotyczących wysłuchania utworu z zakresu literatury dziecięcej oraz obejrzeniem jego adaptacji filmowej. Zadaniem dzieci jest porównanie treści wysłuchanego utworu z adaptacją filmową.

 

Projekt edukacyjny Przedszkolaki – Książka – Film, musi być dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci. Musi uwzględniać ograniczony czas koncentracji uwagi, szybkie męczenie się jedną formą aktywności.

 

Założeniem opracowanego projektu jest umożliwienie dzieciom poznania utworów z zakresu literatury dziecięcej, rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych i filmowych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w seansach filmowych.

 

Podsumowaniem Projektu edukacyjny Przedszkolaki – Książka – Film, jest wykonanie przez uczestników pracy plastycznej, dotyczącej wysłuchanego utworu literackiego i obejrzanej adaptacji filmowej. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną inspirowaną przewodnim hasłem konkursu.

 

Realizowana tematyka

Projektu edukacyjnego Przedszkolaki – Książka – Film

 

Projekt realizowany jest raz w roku szkolnym. Realizator w porozumieniu z wychowawcą wybiera utwór literacki i odpowiadająca mu adaptację filmową.

 

Tematyka obejmuje:

 

1. Przedszkolaki – Książka – Film – „Miś Fantazy”

 

2. Przedszkolaki – Książka – Film – Legendy polskie- Legendy Wielkopolskie

 

3. Przedszkolaki – Książka – Film – Baśnie polskie- znane i nieznane

 

4. Przedszkolaki – Książka – Film – Bajki naszych dziadków

 

5. Przedszkolaki – Książka – Film – Bajki o zwierzętach

 

Projekt zostanie poddany całorocznej ewaluacji. Do zebrania opinii na temat zajęć czytelniczych i filmowych służyć będzie wywiad przeprowadzony z dziećmi oraz prace plastyczne dostarczone na konkurs. Kryterium oceny nie jest stan wiedzy dziecka w danym momencie, ale jego praca, włożony wysiłek, umiejętności, pomysłowość i przejawianie inicjatywy.

 

Kryteria:

 

• pomysłowość wykonania prac plastycznych,

 

• dobór materiałów,

 

Elementy oceny:

 

• wywiad z dziećmi,

 

• prace plastyczno- techniczne,

 

• zdjęcia

 

Celem ewaluacji projektu jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie edukacji czytelniczej i filmowej. Wyniki ewaluacji pozwolą na określenie przydatności programu oraz dadzą wskazówki do jego uzupełnienia czy zmodyfikowania.

 

Należy przede wszystkim skupić się na ocenie aspektów:

 

• poziom wiedzy i umiejętności przedszkolaków;

 

• aktywna postawa podczas przygotowań do konkursu plastycznego;

 

• obserwacji zachowania w określonych sytuacjach;

 

• umiejętności samodzielnego zdobywania informacji i prezentowania jej;

 

• przeprowadzanie wywiadów z osobami pracującymi w kinie i w bibliotece;

 

• umiejętność pracy w grupie.

I.K.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *